ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการคืนเงินค่ากิจกรรมสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ