เอกสารดาวน์โหลด


ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ (บก.2)
2 แบบฟอร์มใบรับรองการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บก.3)
3 แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์โครงการหรือกิจกรรม (บก.4)
4 แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม(กรณีหน่วยกิจกรรมไม่ขึ้นในระบบ)
5 แบบฟอร์มทดแทนกิจกรรมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
6 แบบฟอร์มทดแทนกิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม
7 แบบฟอร์มทดแทนกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม
8 แบบฟอร์มทดแทนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
9 แบบฟอร์มทดแทนกิจกรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ
10 แบบฟอร์มทดแทนกิจกรรมกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์
11 แบบฟอร์มทดแทนกิจกรรม CMRU Got Talent และ Smart CMRU
12 แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม CMRU บอกรักพ่อ และ CMRU บอกรักแม่
13 แบบฟอร์มซ่อมกิจกรรมโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
14 แบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
15 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอโอนย้ายหน่วยกิจกรรม

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอเบิก วัสดุ/ครุภัณฑ์
2 แบบฟอร์มขอเบิกกระเป๋ายา
3 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน
2 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
3 ใบสำคัญรับเงิน
4 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
5 แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
6 ใบแทนใบสำคัญรับเงินค่าอาหารหรืออาหารว่าง (สำหรับนักศึกษา)
7 ใบแทนใบสำคัญรับเงินค่าอาหารหรืออาหารว่าง (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
8 ใบแทนใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร (กรณีเดินทางไปราชการ)
9 แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุนักเรียน / นักศึกษา
10 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน กองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครงานนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
2 ใบลงเวลานักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
3 ใบสำคัญแทนรับเงินนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
4 ใบภาระงานนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม กยศ.204
2 แบบฟอร์ม กยศ.108