CMRU HAPPY LIFE CENTER (CMRU HLC)
ปรึกษาปัญหาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอาจารย์ที่ปรึกษาและให้คำแนะแนว

ชื่อ - นามสกุล: อาจารย์ ดร.มนทกานต์ เมฆรา
ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์: 086 - 1163345
ขอรับคำปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล: อาจารย์ยุทธนา อารักษ์พุทธนันท์
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์: 098 - 3542664
ขอรับคำปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล: อาจารย์ ดร.ธนะดี สุริยะจันทร์หอม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์: 086 - 9241002
ขอรับคำปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล: นางสาววรินญา ม่วงดิบ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานบริการนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 097 - 9208703
ขอรับคำปรึกษา