ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คลิกที่นี่ <<<